سؤالات امتحاني درس انتقال قدرت

1.  صفحه كلاچ گشتاور فلايويل را به كدام عضوانتقال مي دهد ؟

الف)پوسته كلاچ                                  ب)شافت خروجي جعبه دنده

ج)ديسك كلاچ                             د ) شافت ورودي جعبه دنده

 

2.  جهت تنظيم لقي بين پينيون و كرانويل از كدام وسيله استفاده مي شود ؟

الف) ساعت اندازه گير                          ب)فيلر

ج)شابلون مخصوص                      د)ميكرومتر

 

3.  اگر يكي از دنده ها همراه با صدا تعويض شود كدام قطعه گيربكس معيوب است؟

الف) بلبرينگ شافت ورودي                    ب) دنده برنجي

ج ) لقي دنده با شافت                     د)دنده چنگكي

 

4.  اگر مهره پينيون ديفرانسيل شل شده باشد :

الف) با رها شدن پلال گاز ايجاد صدا مي كند.

ب) با فشردن پدال ترمز صدا قطع نمي شود.

ج) در سر پيچ ها ايجاد صدا مي كند.

د) در سرعت يكنواخت ايجاد صدا مي كند.

5.  لقي دسته دنده و صدا كردن آن ، خرابي كدام قسمت را نشان مي دهد ؟

الف) خراب بودن بلبرينگ ها                   ب ) گيرپاژ اهرمهاي رابط گيربكس

ج ) فرسايش كلاهك كروي               د ) شل بودن پوسته گيربكس

 

6.  وظيفه جعبه دنده در خودرو چيست ؟

الف) قطع و وصل نيرو بين موتور و كلاچ          

ب) تغيير دور و گشتاور بين موتور و ديفرانسيل

ج) ثابت نگه داشتن گشتاور چرخها

د ) تغيير دور و گشتار موتور           

  

7.  تاب برداشتن ميل گاردان باعث :

الف) لرزش اتاق در سرعت كم مي شود.     

ب)لرزش اتاق درسرعتهاي زيادمي شود.

ج ) لرزش و صدا موقع كلاچ گرفتن مي شود.

د)نا بالانسي در گيربكس مي شود.

 

 

 

8.  كدام عامل باعث تعديل دور چرخ ها در سر پيچ جاده ها مي گردد؟

الف) محفظه هوزينگ ديفرانسيل                ب) محور پينيون ديفرانسيل

ج) محور كرانويل ديفرانسيل                    د ) دنده هاي هرز گرد ديفرانسيل

 

9.  اتومبيلي در حين حركت ، دنده آن خلاص مي شود ( بيرون مي زند ) علت چيست؟

الف)خرابي دنده هاي برنجي                   

ب)خرابي ساچمه هاي شافت ورودي

ج ) خرابي ساچمه و فنر ميل ماهك مربوطه  

د) پيچيدگي پوسته گيربكسي

 

10.      اتومبيلي را با موتور روشن در دنده گذاشته گاز مي دهيم ولي حركت نمي كند ، علت چيست؟

الف) پولوس بريده                               ب ) گاردان بريده

ج ) پولوس يا گاردان و يا محورهاي هرزگردهاي ديفرانسيل بريده

د) دنده هاي هرز گرد شكسته است.

 

 

11.                    وظيفه چهارشاخه گاردان چيست ؟

الف)ايجادتغييرات طولي ميل گاردان     ب) ايجاد حركت دوراني ميل گاردان

ج ) امكان تغيير زاويه ميل گاردان             د ) جلوگيري از بريدن ميل گاردان

 

12.                    اگر در دستگاه كلاچ فاصله بين آسيابك و بلبرينگ زياد باشد :

الف) دنده يك و عقب به سختي جا مي رود    

ب) دنده سه و چهار به سختي جا مي رود.

ج ) پدال كلاچ بالا عمل مي كند.         د) صفحه كلاچ مي سوزد.

 

13.                     دستگاه كلاچ هيدروليكي در كدام حالت اتومبيل عمل مي كند ؟

الف) تعويض دنده در سرعت هاي بالا         ب) حالت نيم كلاچ

ج ) شروع حركت و توقف               د ) اقدام به شتابگيري

 

14.                    گيربكس سنگرونيزه چه نوع گيربكسي است ؟

الف) گيربكسي است كه دنده كشويي دارد     

ب) گيربكسي كه همه دنده هاي آن مستقيم است.

ج ) گيربكسي است كه به ديفرانسيل تركيب شده باشد

د ) گيربكسي است كه براي همدور كردن دنده ها از دنده برنجي استفاده شود.

15.                    روغن مصرفي جعبه دنده :

الف) ASE 90                           ب) ASE 70          

ج ) ASE 50                      د) ASE 30

 

16.                    قبل از نصب صفحه كلاچ چه نكاني بايد رعايت شود ؟

الف) توپي صفحه كلاچ روي محور ورودي آزمايش شود

ب) بوش ته ميل لنگ را گريس كاري كرد.

ج )از شافت هم مركز كننده استفاده كرد.                    د ) همه موارد

 

17.                    خرابي قفل گاردان چگونه مشخص مي شود ؟

الف)از لرزش جانبي اتاق حين حركت        

ب) از جك زدن زير محور عقب و حركت دادن قفل ها

ج ) از خلاص شدن دنده در حين حركت

د ) همه موارد

 

 

 

18.                     تقه زدن ديفرانسيل ناشي از :

الف ) گشاد شدن هزارخار و شل شدن پيچ پينوين   

ب) لقي بيش از حد كرانويل و هوزينگ

ج ) لقي بيش از حد كرانويل و پينيون

د ) همه موارد

 

19.                    كدام فرض صحيح نيست ؟

الف)درگيركس پيكان براي همدور كردن دنده فقط از 4 دنده برنجي استفاده        مي شود ؟

ب)درگيربكس پيكان سرشافت خروجي درون شافت ورودي روي ياتاقان          استوانه اي ميچرخد.

ج ) هر يك از ماهلما به وسيله دو فنر و دوساچمه كه درون ماهك براي تعويض دنده تعبيه شده به كار رفته است.

د ) در گيربكس پيكان تمام دنده ها از نوع مورب است به جز دنده عقب

 

 

 

 

20.                     در خودروي پيكان كدام نوع كلاچ استفاده مي شود ؟

الف) كلاچ فنر خورشيدي تك صفحه اي

ب)كلاچ فنر لوله اي دو صفحه اي

ج ) كلاچ فنر خورشيدي دو صفحه اي        

د ) كلاچ چند صفحه اي

 

21.                     دليل استفاده از كلاچ در خودرو چيست ؟

الف)انتقال حركت گشتاور        

ب ) ايجاد ارتباط محكم بين موتور و جعبه دنده

ج ) امكان قطع و وصل نيرو از موتور به جعبه دنده   

د)انتقال سريع گشتاور به جعبه دنده

 

22.                    دليل استفاده از شافت كمكي در زمان نصب سيستم كلاچ چيست؟

الف) بالانس كردن سيستم كلاچ         

ب) جلوگيري از آسيب ديدن محور كلاچ

ج ) هم مركز كردن صفحه كلاچ با ديسك و چرخ لنگ

د ) ثابت نگه داشتن گشتاور چرخ ها

 

23.                    وظيفه ديفرانسيل چيست ؟

الف) حركت دوراني ميل گاردان را به چرخ ها منتق1ل مي كند.

ب ) دور را كاهش و گشتاور را افزايش مي دهد.

ج ) اين امكان را به چرخ ها مي دهد كه در پيچ هاي جاده دور متفاوت داشته باشند.

د ) هر سه مورد

 

24.                     شافت ورودي جعبه دنده در كدام محل ياتاقان بندي شده است؟

الف ) فقط در بدنه جعبه                 

ب ) در بدنه جعبه دنده و انتهاي ميل لنگ

ج)روي شافت خروجي وبدنه جعبه دنده

د ) روي بدنه جعبه دنده و بلبرينگ كلاچ

 

25.      جهت خارج كردن شافت هاي ورودي و اصلي در جعبه دنده پيكان كدام قطعه بايد از جاي خود خارج شود؟

الف ) شافت دنده عقب                           ب) دنده كيلومتر

ج ) ماهك دنده عقب                      د ) محور شافت هميشه گرد

 

26.                     وظيفه سيستم سنكرونيزاسيون در جعبه دنده چيست ؟

الف ) يكنواخت كردن دور چرخ دنده با محور اصلي

ب ) يكنواخت كردن دور شافت ورودي با موتور

ج ) قطع و وصل نيرو بين موتور و ديفرانسيل

د ) يكنواخت كردن دور شافت زير با شافت ورودي

 

27.                     در تنظيمات ديفرانسيل كدام مورد بايد رعايت شود ؟

الف)تنظيم پيش بارپينيون با نيروسنج   

ب)تنظيم مقدارلقي كرانويل و پينيون با ساعت اندازه گير

ج ) تنظيم چگونگي درگيري و پينيون با رنگ       د ) همه موارد

 

28.                    نشانه فرسودگي و لغزش صفحه گلاچ چيست ؟

الف) عدم كشش موتور در سربالايي           ب) لرزش موتور در دور آرام

ج ) شتاب كند اتومبيل                           د ) الف و ج

 

 

 

 

29.                    علامت اختصاري 4 WD روي بدنه خودرو نشانه :

الف ) محور عقب داراي چهار چرخ مي باشد

ب ) چرخهاي جلو محرك است

ج)گيربكس داراي كمك وچهارچرخ محرك ميباشد    

د ) گيربكس چهاردنده است

 

30.                    هنگام شتاب خودرو از زير اطاق صداي ضربه شنيده مي شود علت :

الف ) خرابي چهارشاخه گاردان         ب ) عدم بالانس ميل گاردان

ج ) لقي پينيون                            د ) شكستن دسته گيربكس

 

31.                    وظيفه دنده  برنجي در گيربكس :

الف) جبران خلاصي بين دنده ها               ب) نگهداري خار موشكي

ج)هم سرعت كردن دنده ها قبل از درگيري كامل    د ) هيچكدام

 

32.                    در موقع جمع كران گيربكس دودنده را همزمان درگير مي كنيم تا :

الف)شافت هميشه گردراسوارميكنيم.     ب)لقي بلبرينگ جلووعقب را بررسي نمائيم

ج)مهره روي محور اصلي را سفت نمائيم      د)ماهك دنده عقب را سوار نمائيم.

 

33.                    كم شدن فشار فنر ديسك كلاچ باعث :

الف ) سفتي پدال كلاچ                           ب ) سوختن لنت

ج ) سيليپ كردن صفحه كلاچ            د ) خرابي بلبرينگ كلاچ

 

34.                    پس ازبازكردن مهره جلومحوراصلي اين قطعات آزادمي شوند( در گيربكس پيكان)

الف ) دنده 3- توپس 3و4- برنجي 3    ب) توپي و كشوئي1و2-دنده 2

ج ) ماهكهاي تعويض دنده                د ) شافت هميشه گرد

 

35.                    وظيفه كشوئي گاردان چيست ؟

الف) امكان تغيير زاويه ميل گاردان را فراهم مي سازد.

ب)امكان تغيير فاصله بين جعبه دنده و ديفرانسيل را ايجاد مي كند.

ج ) نيروهاي طولي و عرضي را خنثي مي كند.

د ) لرزش اتاق را گرفته و باعث راحتي سرنشينان مي شود.

 

36.                    علت خالي كردن پمپ زيرپا به طور ناگهاني چيست ؟

الف ) خرابي تشتكي عقب پيستون       ب)خرابي تشتكي جلوي پيستون

ج ) مسدود شدن مجراي فشار جو       د) چسبيدن سوپاپ كنترل فشار

37.                     علت لرزش اتومبيل هنگام رها كردن كلاچ چيست ؟

الف) خراي توپي صفحه كلاچ و از فنريت افتادن آن ب)خرابي بلبرينگ كلاچ

ج ) خرابي دو شاخه كلاچ                د ) چوب شدن صفحه كلاچ

 

38.                     در ديفرانسيل مجموعا چند چرخ دنده وجود دارد ؟

الف ) 6 عدد   ب)5 عدد          ج ) 4 عدد        د)7عدد

 

39.                    اگر ديفرانسيل در موقع دور زدن زوزه بكشد عيب از چيست ؟

الف)لقي زياد پينيون و كرانويل                 ب)از هوزينگ ديفرانسيل

ج ) خرابي دنده هاي پينيون                            د ) عيب از تاير اتومبيل است.

 

40.                    وظيفه فنر مخروطي داخل سيلندر گيرنده كلاچ چيست ؟

الف)تماس دو شاخه با بلبرينگ         

ب)تماس دائم پيستون و ميله فشاري

ج )برگشت پدال به حالت اوليه          

د)آب بندي سوپاپ كنترل روغن برگشتي

 

 

41.                    در شروع حركت صداي تقه مي آيد عيب از :

الف)چهار شاخه گاردان                  ب ) لقي ميل لنگ هوزينگ

ج ) لقي دنده كرانويل باپنيون             د ) كليه موارد

 

42.                    كليه دنده ها با سروصدا جا مي رود علت :

الف ) نازك شدن صفحه كلاچ            ب) خرابي بلبرينگ كلاچ

ج ) كلفت بودن صفحه كلاچ              د ) هيچكدام

 

43.                    با خرابي نيش دنده در گيربكس :

الف) دنده با سروصدا جا مي رود       ب) دنده بيرون مي زند

ج ) در شروع حركت تقه مي زند       د) موقع حركت صداي زوزه مي دهد.

 

44.                     با ضخيم بودن صفحه كلاچ :

الف) كلاچ بالا رها مي كند

ب) درسربالايي كشش كم مي شود.

ج ) دنده جا مي رود خودرو حركت نمي كند  

د ) كلاچ پائيني رها مي كند.

 

45.                    دنده 4 و 5 در پرايد اوردرايو مي باشد يعني :

الف) دور خروجي گيربكس از دور موتور كمتراست

ب) گشتاور خروجي ديفرانسيل از گيربكس بيشتر است.

ج ) دور خروجي گيربكس از دور موتور بيشتر است

د ) دور خروجي گيربكس از دور ديفرانسيل بيشتر است.

 

46.                    درحركت مستقيم خودروپيكان فقط در دنده چهار صداي زوزه شنيده مي شود

الف) خرابي دنده هاي 1 و 2 و 3 در گيربكس

ب) خرابي دنده هاي زير و شافت زير گيربكس

ج ) خوردگي هزارخاري ( كشوئي) گاردان

د) خوردگي دنده هاي كرانويل و پنيون

 

 

 

 

 

 

47.                    مسير انتقال نيرو در ديفرانسيل به ترتيب به كدام صورت مي باشد:

الف)كرانويل- پينيون- هوزينگ- ميل هوزينگ - هرزگردها-  دنده سرپلوس-   پلوس

ب )پينيون -  كرانويل -  ميل هوزينگ - هوزينگ -  پلوسها

ج)پينوين- كرانويل- هوزينگ- ميل هوزينگ -  هرزگردها-  دنده سرپلوس -  پلوس

     د) همه موارد

 

48.                    دنده كيلومتر شمار روي كدام محور نصب مي شود ؟

الف) خروجي         ب) زير            ج ) ورودي        د ) دنده عقب

 

49.                    خرابي زودرس قفل هاي گاردان ناشي از ........ است.

الف)خرابي فنربندي         ب) عدم بالانس و زاويه نامناسب قفل و گاردان

ج ) هم سطح نبودن گيربكس و ديفرانسيل             د ) خرابي بست نگهدارنده

 

50.                    وظيفه پينيون و كرانويل در سيستم انتقال قدرت كدام است ؟

الف)كاهش دور ، افزايش گشتاور              ب) تعديل دور سرپيچ

ج ) تغيير جهت نيرو                     د ) الف و ج

51.      صداي ناشي از گيربكس در حالت خلاص از معيوب بودن ........... ناشي مي شود.

الف)بلبرينگ كلاچ         

ب) خرابي دنده كيلومتر

ج)غلتكهاي سوزني شافت زير   

د) بلبرينگ ورودي و غلتكهاي سوزني داخل محور ورودي

 

52.                    باتوجه به شكل زير،درنصب رولبرينگ چهارشاخه گاردان كدام موردصحيح نيست.

الف) سطوح تماس چهارشاخه و رولبرينگ را به گريس آغشته نمائيم

ب) به كمك چكش حركت رولبرينگها را روان كنيم.

ج) رولبرينگها را به گونه اي جا بزنيد كه شيار محل نشت قفلي به يك اندازه باشد

د ) به علامتهاي نصب  مفاصل توجه نمائيد.

 

53.                     كم شدن روغن مخزن كلاچ به علت خرابي :

الف) تشتكي اوليه سليندر اصلي          ب) تشتكي ثانويه سيلندر اصلي

ج ) سوپاپ كنترل فشار                  د ) خرابي واشر پشت تشتكي اوليه

54.                    درسيستم راه اندازسيمي كلاچ محل تنظيم عملكردكلاچ راقطعه شماره .... مي دهد.

الف) 1         ب) 2       ج ) 3                    د )4

 

55.      كلاچ را خلاص نمائيد . خودرو را در دنده 3 قرار دهيد ، دور موتور را به 2000 برسانيد ، كلاچ را آهسته درگير نمائيد اگر :

الف) موتور سريع خاموش شد كلاچ معيوب است   

ب)موتورروشن ماند كلاچ سالم است.

ج ) موتور سريع خاموش شد كلاچ سالم است

د ) خودرو با لرزش حركت كند كلاچ سالم است

 

56.                     يكي از وظايف ديفرانسيل .............. و مقدار آن بستگي به ..............

الف)افزايش گشتاور،قطرپينيون وچرخ 

ب) افزايش گشتاور،نسبت دنده پينيون و كرانويل

ج ) كاهش گشتاور ، قطر پينيون و كرانويل

د ) افزايش دور ، نسبت دنده پينيون و كرانويل

 

 

57.                    هنگامي كه خودرو متوقف مي باشد و كلاچ نيز رها است :

الف) فقط دنده شافت كلاج ( ورودي ) مي چرخد.

ب ) فقط دنده هاي شافت زير مي چرخد

ج ) هيچ كدام از دنده ها نمي چرخد.

د ) همه دنده ها به جز دنده واسطه عقب مي چرخند.

 

58.                    نيروي فلايويل مستقيما به كدام قطعه مي رسد ؟

الف) ديسك كلاچ                          ب) شافت هميشه گرد

ج ) شافت كلاچ جعبه دنده                د) صفحه كلاچ

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم آبان 1387ساعت 21:58  توسط حمید  | 

به نام خدا

سوالات امتحانی درس شاسی و بدنه

1- علت کشیدن فرمان اتومبیل به یک سمت در کدام گزینه بیان شده است؟

الف) کم بود فشار باد تایر در یک چرخ           ب) خرابی سیبکهای فرمان

ج) خرابی کمک فنر های جلو               د) خلاصی زیاد فرمان

 

2- مفصل شکل مقابل در چه قسمتی از خودرو کاربرد  دارد؟

الف) جعبه دنده

ب) سیستم فرمان

ج) سیستم محرکه جلو

د) دسته دنده

 

3- شکل مقابل چه نوع سیستمی از انتقال قدرت می باشد؟

الف) چرخ دنده های هیپوئید

ب) دیفرانسیل ساده

ج) چرخ دنده های مارپیچی

د) دیفرانسیل مارپیچی

 

 

4- در سیستم ترمز A.B.S

الف) قدرت ترمز افزایش می یابد                           

ب) از قفل شدن چرخها هنگام ترمز جلوگیری میکند

 ج) فشار هیدرولیکی ترمزها را افزایش می دهد                                                                                  د) ترمز چرخهای عقب را تقویت می کند

5- لزوم بالانس کردن چرخهای جلو و عقب خودرو چیست؟

الف) جلوگیری از ارتعاش چرخها و زدن فرمان

ب) جلوگیری از خرابی بلبرینگ ها

ج) جلوگیری از خرابی سیبک ها و یکدست کشیدن فرمان

د) ایجاد تعادل سرپیچها

 

6- کدام نوع فنر هر سه نیروی عمودی- طولی و عرضی را می تواند به خوبی تحمل کند؟

الف) پیچشی                 ب) مارپیچی          ج) شمشی         د) شمشی و مارپیچی

 

7-  عامل تقویت ترمز در سیستم های بوستری کدام است؟

الف) اختلاف فشار دو طرف دیافراگم بوستر             ب) ایجاد خلا منیفولد دو طرف دیافراگم

ج) فشار هیدرولیکی روغن ترمز و فنر بوستر          د) تقویت پدال از طریق فشار موتور

 

8-  شکل مقابل مربوط به کدام یک از انواع جعبه فرمانهای زیر است؟

الف) جعبه فرمان حلزونی

ب) جعبه فرمان دنده شانه ای

ج) جعبه فرمان تاج خروسی

د) جعبه فرمان پر قدرت هیدرولیکی

 

 

 

9- علت خالی کردن یکباره پدال ترمز در زیر پا چیست؟

الف) خرابی سوپاپ کنترل فشار                     ب) خرابی لاستیک تشتکی پمپ

ج) خرابی لاستیک آب بندی انتهای پیستون         د) گرفتن سوراخ توازن

10- چگونگی تنظیم تواین در پیکان و مقدار آن حدود چقدر است؟

الف) با تنظیم کمبو تواین میزان می شود و1+ 5/1 

ب) در پیکان قابل تنظیم نیست و3 میلیمترمیباشد

ج) با دو مهره روی میله فرمان کوتاه راست و چپ و5/1 +3 میلی متر

د) با تنظیم کستر تواین  میزان می شود

 

11- عدم تنظیم فاصله لنت ترمز با کاسه چرخ سبب می شود که:

الف) پدال ترمز پایینی گرفته شود           ب) دیافراگم بوستر خوب عمل نکند

ج) فنر های لنت ضعیف میشود              د) روغنی ترمز از پمپ بیرون بریزد

 

12- وظیفه اصلی جعبه فرمان چیست؟

الف) افزایش تعداد دور میل فرمان   ب) افزایش گشتاور فرمان

ج) کاهش گشتاور فرمان                     د) کمک به برگشت فرمان در سر پیچها 

 

13- وظیفه کمک فنر در اتومبیل چیست؟

الف) جلوگیری از ارتعاشات و نواسانات زیاد فنر      

ب) نر متر و راحتر کردن سیستم فنر بندی

ج) کمتر کردن تعداد لایه های فنر اصلی

د) بیشتر کردن دامنه نوسانات فنر

 

14- علت یکدست کشیدن فرمان در حین حرکت مربوط به کدام زاویه است؟

الف) زاویه تواین       ب) زاویه کستر            ج) زاویه کمبر         د) زاویه مجموعه

15- فشار باد تایر در خودرو های سواری معمولا

الف) psi  30- 28       ب) kg/cm2 32-28          ج) /cm2 28      د) psi 60

16- لقی عرضی فلکه فرمان در پیکان از قسمت .......................................... تنظیم می گردد.

الف) واشر های درب جعبه فرمان                 ب) واشر های زیر لوله میل فرمان

ج) دو عدد فنر روی درب جعبه فرمان            د) اهرم هزار خاری جعبه فرمان

 

  17 - تنظیم نبودن زاویه کستر کدام عیب را ایجاد می کند ؟

الف) فلکه فرمان در سرعت بالای 100 کیلو متر در ساعت به نوسان در می آید

ب) فرمان به یک سمت کشیده می شود

ج) فرمان بعد از هر پیچ سریع به حالت اولیه بر نمی گردد.

د) لاستیکها پله پله می شود.

 

18- کدام مزیت مربوط به ترمزهای کفشکی می باشد؟

الف) وزن فنر بندی نشده کم می شود              ب) بهتر خنک می شود

ج) حالت  قلاب شوندگی دارند                     د) حتما نیاز به بوستر ترمز دارند 

 

19 - در سرعت بالای 100 کیلومتر در ساعت اتاق خودرو می لرزد  علت آن:

الف) گاردان بالانس نیست                   ب) لقی فرمان زیاد است

ج) جلو بندی خراب است                           د) فنر بندی درست عمل نمی کند

 

20- سیستم فنر بندی جلو پیکان از نوع :

الف) طبق دار            ب) مک فرسون          ج) پیچشی         د) شمشی

 

21- چنانچه دیسک چرخ بیش از حد لنگی داشته باشد

الف) ترمز زیر پا دل می زند               ب) فرسودگی غیر طبیعی لنت ترمز

ج) مورد الف وب                                   د) صدای زوزه ترمز

22- ترمز عقب پیکان از نوع :

الف) سیمپلکس           ب) دو پلکس             ج) سرو           د) هیچکدام

 

23- کدام مزیت مربوط به ترمز های دیسکی می باشد .

الف) تنظیم خودکار خلاصی لنت                       ب) بهتر خنک شدن لنت ها

ج) کم شدن وزن فنر بندی نشده ی خودرو     د) همه موارد

 

24- با رها کردن ترمز چرخها سریع آزاد نمی شود ، کدام گزینه صحیح است.

الف) ضعیف شدن فنر های لنت                       ب) مسدود شدن سوراخ تغذیه پمپ اصلی

ج) مسدود شدن سوراخ توازن پمپ اصلی     د) الف و ج

 

25- جعبه فرمان پیکان از نوع 

الف) شانه ای                 ب) مهره ساچمه ای                 ج) تاج خروسی                د)انگشتی 

 

26- در صورت داشتن زاویه کمبر بیش از حد در خودرو

الف) لبه بیرونی لاستیک سائیده می شود          ب) لبه داخلی لاستیک سائیده می شود

ج) وسط لاستیک سائیده می شود            د) بیرون لاستیک پله پله می شود

 

27- در سیستم مک فرسون بیشترین بازدید و نگهداری از .................. است .

الف) بلبرینگ چرخ و گردگیر               ب) مهره سگدست

ج) سیبک                                     د) تکیه گاه فنر

 

28- کار پیستون تشتکی جلو پمپ ترمز کدام است ؟

الف) جلوگیری  از ریزش روغن                  ب) پیش فشار در منطقه فشار

ج) آب بندی بین سیلندر و مخزن                   د) ایجاد فشار در منطقه فشار

 

29- در جعبه دنده مقابل چرخ دنده های محرک با حروف ................ مشخص می شوند

الف) A , C

ب)A , B

ج) A , E

د)  B , D

 

30- مهره روی سگدست به اندازهای سفت می شود که :

الف) رولبرینگها حرکت افقی نداشته باشد    ب) گشتاور3ftlb سفت سپس نیم دور باز شود ج) پین روی آن نصب شود                  د) پیش بار رولبرینگ ها تامین شود

 

31- درکدام پلوس وزن خودرو نیروهای جانبی راتحمل و در صورت بریدن پلوس چرخ از خودرو جدا میشود؟

الف) تمام شناور         ب) 4/3 شناور          ج) نیمه شناور           د) همه موارد

 

32- چنانچه لرزش خودرو با افزایش سرعت شدت پیدا کند عیب از

الف) عدم بالانس چرخ         ب) عدم بالانس گاردان         ج) خلاصی جعبه فرمان

د) کم بودن پیش بار بلبرینگ پلوس

33- در بوستر ترمز ، پدال را چند مرتبه فشار دهید، در حالت فشار موتور را روشن نمایید اگر

الف) پدال ثابت بماند بوستر سالم است             ب) پدال به سمت پایین به آرامی حرکت کند بوستر سالم است ج) پدال سریع حرکت کند بوستر سالم است         د) پدال به آرامی به سمت پایین حرکت کند بوستر خراب است    

 

34- در صورتیکه کستر دو چرخ برابر نباشد:

الف) زاویه تواین کم می شود                                ب) فرمان سفت می شود

ج) در حین حرکت خودرو به یک طرف کشیده می شود              د) باعث سایش چرخ می شود

 

35- علت ازدیاد خلاصی فرمان

الف) تنظیم نبودن زوایای هندسی چرخهای جلو   ب)کمبود باد تایر

ج) خرابی سیبکها                                          د) لقی زیاد هزار خاری فرمان

 

36- هدف از زاویه بندی چرخ در سیستم تعلیق؟

الف) استقرار چرخ روی جاده                            ب) جهت یابی و هدایت مطلوب

ج) جلوگیری از سایش لاستیک                           د) همه موارد       

 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم آبان 1387ساعت 21:52  توسط حمید  | 

                                                                       رشته مهندسي مكانيك         

الف - گرايش مكانيك در طراحي جامدات
هدف تربيت آزمايشگاهي متخصصاني است كه بتوانند در مراكز توليد و كارخانه‌ها اجزاء و مكانيزم ماشين‌آلات مختلف را طراحي كنند. دروس اين دوره شامل دروس نظري، آزمايشگاهي، كارگاه و پروژه و كارآموزي است.

فارغ‌التحصيلان مي‌توانند در كارخانجات مختلف نظير خودروسازي ، صنايع نفت، ذوب فلزات و صنايع غذايي و غيره مشغول شوند و براي اين دوره امكان ادامه تحصيل تا سطح كارشناسي ارشد و دكتري در داخل يا خارج از كشور وجود دارد. موفقيت داوطلبان به آگاهي آنها در دروس جبر و مثلثات، هندسه ، فيزيك و مكانيك همچنين آشنايي و تسلط آنان به زبان خارجي بستگي فراوان دارد. از جمله دروس اين دوره مي‌توان دروس مقاومت مصالح، طراحي و ديناميك را نام برد. در اين رشته زمينه اشتغال و بازاركار خوب وجود دارد و مطالب ارائه شده در طول تحصيل براي دانشجويان محسوس و قابل لمس است.

ب - گرايش مكانيك در حرارت و سيالات
اين رشته در به كاربردن علوم و تكنولوژي مربوط جهت طرح و محاسبه اجزاء سيستمهايي كه اساس كار آنها مبتني بر تبديل انرژي ، انتقال حرارت و جرم است به متخصصان كارآيي لازم را مي‌دهد و آنها را جهت فعاليت در صنايع مختلف مكانيك در رشته حرارت و سيالات (نظير مولدهاي حرارتي، انتقال سيال نيروگاههاي آبي، موتورهاي احتراقي و ... ) آماده مي‌سازد.

فارغ‌التحصيلان اين دوره قادر به طراحي و محاسبه اجزا و سيستمها در بخشهاي عمده‌اي از صنايع نظير صنايع خودروسازي ، نيروگاههاي حرارتي و آبي، صنايع غذايي، نفت، ذوب فلزات و غيره هستند. فارغ‌التحصيلان اين دوره مي‌توانند تا مقطع كارشناسي ارشد و دكتري در داخل يا خارج از كشور ادامه تحصيل دهند. داوطلبان اين رشته بايد در دروس رياضي و فيزيك تسلط داشته و با يك زبان خارجي آشنا باشند.

دروس اين رشته شامل مطالبي در زمينه‌هاي حرارت و سيالات ، مي‌باشد.

نظر دانشجويان: با توجه به اينكه اصولا تحصيلات دانشگاهي به خصوص در زمينه‌هاي مهندسي نياز صد در صد به علاقه‌مندي داوطلب دارد، بنابراين عدم داشتن علاقه‌ و همچنين عدم تقويت دروس اساسي و پايه‌اي در بخش مكانيك مانند رياضي، فيزيك - مكانيك ، شيمي ، رسم فني (تجسم بالا داشتن) و هوش نسبتا خوب و عدم روحيه تجزيه و تحليل در مسائل باعث دلسردي و از دست‌دادن انگيزه تحصيل و ركورد شديد در تحصيلات خواهد شد.

ج - گرايش ساخت و توليد
هدف تربيت كارشناساني است كه با به كاربردن تكنولوژي مربوط به ابزارسازي، ريخته‌گري ، جوشكاري، فرم دادن فلزات ، طرح كارگاه يا كارخانه‌هاي توليدي آماده كار در زمينه ساخت و توليد ماشين‌آلات صنايع (كشاورزي ، نظامي، ماشين‌سازي، ابزارسازي ، خودروسازي و ... ) باشند.

فارغ‌التحصيلان اين دوره قادر خواهند بود در صنايعي مانند ماشين‌سازي، ابزارسازي، خودروسازي ، صنايع كشاورزي، صنايع هوايي و تسليحاتي به ساخت و توليدي ماشين‌آلات، طراحي كارگاه و يا كارخانه توليدي بپردازند و نظارت و بهره‌برداري و اجراي صحيح طرحها را عهده‌دار شوند. داوطلبان اين رشته بايد در دروس رياضي، فيزيك و مكانيك از آگاهي كافي برخوردار باشند.

دروس اين دروه شامل مطالبي در مورد نحوه توليد، طراحي قالبهاي پرس، طراحي قيد و بندها، كار و برنامه‌ريزي با ماشينهاي اتوماتيك، اصول كلي و نحوه كار با ماشينهاي دستي و تعمير و نصب تمام سرويسهاي صنعتي مي باشد و درصد نسبتا بالايي از آنها به صورت عملي ارائه مي‌گردد. داوطلب بايد سالم باشد تا بتواند كارهاي كارگاهي را به خوبي انجام دهد و استعداد كارهاي فني را داشته باشد. با توجه به خودكفايي صنايع كشور اين رشته داراي بازار كار خوبي است.

در حقيقت رشته مكانيك بخشي از علم فيزيك است كه با استفاده از مفاهيم پايه علم فيزيك و به تبع آن رياضي به بررسي حركت اجسام و نيروهاي وارد بر آنها مي‌پردازد و مي‌كوشد تا با توجه به نتايج بررسي‌هاي خود ، طرحي نو در زمينه فن‌شناسي و صنعت ارائه دهد و در راه پيشرفت انسان گامي به جلو بردارد. به عبارت ديگر رشته مكانيك، رشته پياده كننده علم فيزيك است چون براي مثال بررسي حركت خودرو و عوامل موثر بر روي آن برعهده فيزيك است. اما اين كه چگونه حركت آن تنظيم گردد بر عهده مكانيك مي‌باشد.

دكتر آريا الستي استاد مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي شريف در معرفي اين علم مي‌گويد: «علم مكانيك به تحليل حركت و عوامل ايجاد كننده حركت مانند نيروها و گشتاورها و شكل حركت مي‌پردازد. اما مهندسي مكانيك تا حدودي با علم مكانيك تفاوت دارد چرا كه يك مهندس مكانيك علاوه بر علم مكانيك بايد بسياري از علوم ديگر را ياد گرفته و بعضي از هنرها را نيز كسب كند. شايد بتوان گفت كه رشته مهندسي مكانيك ، رشته تحليل و طراحي سيستم‌هاي ديناميكي و استاتيكي است.»
دكتر محمد دورعلي يكي ديگر از اساتيد مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي شريف نيز در معرفي اين رشته مي‌گويد: «رشته مهندسي مكانيك را شايد بتوان از نقطه‌نظر تنوع موضوعات تحت پوشش، جامع‌ترين رشته مهندسي به شمار آورد. چون رشته مهندسي مكانيك در برگيرنده تمامي علوم و فنوني است كه با توليد ، تبديل و استفاده از انرژي، ايجاد و تبديل حركت و انجام كار، توليد و ساخت قطعات و ماشين‌آلات و به كارگيري مواد مختلف در ساخت آنها و همچنين طراحي و كنترل سيستم‌هاي مكانيكي، حرارتي و سيالاتي مرتبط مي‌باشد. به عبارت ديگر محاسبات فني، مدلسازي و شبيه‌سازي ، طراحي و تهيه نقشه‌ها ، تدوين روش ساخت ، توليد و آزمايش تمامي ماشين‌آلات و تاسيسات موجود در دنيا ، با تكيه بر توانايي‌هاي مهندسان مكانيك انجام مي‌گيرد.»

گرايش‌هاي مقطع ليسانس:

رشته مهندسي مكانيك داراي سه گرايش «طراحي جامدات ، حرارت و سيالات، ساخت و توليد» در مقطع ليسانس مي‌باشد كه البته دانشگاه صنعتي شريف داراي گرايشهاي ديگري نيز هست.

مهندسي مكانيك ( در سطح كارشناسي) در شروع آموزش مهندسي در ايران ، مهندسي مكانيك با برق يكي بود و «الكترومكانيك» ناميده مي‌شد. اما اين دو رشته حدود 45 سال پيش از هم جدا شدند و به مرور رشته‌هاي ديگري مانند مهندسي شيمي و مواد نيز از مهندسي مكانيك جدا شد و مهندسي مكانيك به عنوان رشته مهندسي مكانيك عمومي ارائه گرديد. ولي با پيشرفت صنعت و نياز صنايع به تخصص‌هاي مختلف در اين زمينه، از مهندسي مكانيك عمومي دو گرايش «طراحي جامدات» و «حرارت و سيالات» و بعد از آن «ساخت و توليد» بيرون آمد و بالاخره بايد به مهندسي دريا اشاره كرد كه هنوز در دانشگاه صنعتي شريف به عنوان يكي از گرايشهاي مهندسي مكانيك ارايه مي‌شود. ما در اين‌جا به معرفي اجمالي هر يك از گرايشهاي فوق مي‌پردازيم. گرايش حرارت و سيالات همان‌طور كه از نام اين گرايش پيداست مهندسي مكانيك گرايش حرارت و سيالات به مبحث حرارت و مسايل مربوط به سيالات مي پردازد. به عبارت ديگر در اين رشته عوامل موثر بر خواص مختلف حركت سيال بخصوص سيال داغ مطالعه شده و اثر عبور سيال بر محيط محل عبور مانند نيروهايي كه در اثر عبور خود در محل ايجاد مي‌كند و يا طول‌هاي ناشي از اثر افزايش و يا كاهش دما در اعضاي مختلف يك دستگاه، بررسي مي‌شود. همچنين از دروس اصلي اين رشته مي‌توان به مكانيك سيالات اشاره كرد كه نيروهاي وارد بر جسم متحرك در سيال را بررسي مي‌كند.

دكتر الستي در معرفي اين گرايش مي‌گويد: «گرايش حرارت و سيالات به فيزيك حرارت و مكانيك سيالات مي‌پردازد و وظيفه‌اش تحليل و طراحي سيستم‌ها از ديدگاه حرارتي و سيالاتي است . براي مثال در طراحي يك موتور احتراق داخلي، مسائل مربوط به تبديل حرارت به انرژي ، انتقال حرارت، حفظ موتور در حرارت مناسب و سرد نگه‌داشتن موتور توسط يك مهندس مكانيك حرارت و سيالات بررسي مي‌شود. همچنين مسايل مربوط به تاسيسات ساختمان و رآكتورها، انتقال آب ، نفت و گاز ، طراحي نيروگاههاي مختلف ، طراحي توربو ماشين‌ها (ماشين‌هاي دوار) مثل توربين‌هاي بخار، توربين‌هاي گاز و فن‌كويل‌ها به گرايش سيالات مربوط مي‌شود.»

شهرداد صادق مهندس مكانيك گرايش حرارت و سيالات نيز در معرفي اين رشته مي‌گويد: «دانشجويان اين گرايش در زمينه تهويه مطبوع ، دستگاههاي آب و فاضلاب و گرم كننده ساختمان‌ها و به طور كلي مباحث «تاسيساتي» مطالعه مي‌كنند. در ضمن در اين رشته مباحث مربوط به طراحي نيروگاهها ، موتورهاي احتراق داخلي و طراحي انواع موتورهاي درون‌سوز اتومبيل‌ها مطالعه مي گردد.»

گرايش طراحي جامدات گرايش طراحي جامدات به بررسي انواع نيروها، حركتها و تاثير آنها بر اجزاء مختلف ماشين مي‌پردازد. در واقع مهندس طراحي جامدات با توجه به نيازهاي جامعه ، دستگاهها و ماشين‌هاي مختلف را طراحي مي‌كند. محمد رضوي مهندس مكانيك گرايش طراحي جامدات در معرفي اين گرايش مي‌گويد: «هر ماشين از دو قسمت متحرك و ثابت تشكيل شده است. حال بررسي اين مطلب كه حركت مورد نياز ماشين از چه راهي تامين شده و چگونه از منبع توليد به جايگاه مورد استفاده انتقال پيدا كند و بالاخره چگونه از اين حركت استفاده گردد تا بيشترين بازدهي را داشته باشد، در حيطه وظايف مهندسي طراحي جامدات است. همچنين ابداع و پيش‌بيني دستگاه تنظيم ماشين‌آلات نيز از مسايل مطرح در اين گرايش مي‌باشد. در واقع مهندس طراح جامدات بايد تمامي نيروها و گشتاورهايي را كه به هر عضو ماشين وارد مي‌شود بررسي كرده و بهترين حالت قطعه مورد نظر را براي تمامي آن نيروها و گشتاورها و همچنين در براي داشتن بهترين كارايي به دست آورده و كارايي مناسب آن قطعه را در زمان طولاني تضمين كند.»

دكتر الستي در معرفي اين گرايش مي‌گويد: « طراحي سيستم ، طراحي ماشين‌هاي تراش، فرز، چاپ و قسمت‌هاي تعليق ، سيستم‌هاي انتقال قدرت و ديناميك يك خودرو، توسط مهندسان اين گرايش طراحي مي‌شود. همچنين يك هواپيما قسمتهاي مربوط به فرود، پرواز، كنترل پرواز به نحوي مربوط به طراحي جامدات مي‌گردد.» دكتر قرشي استاد دانشگاه صنعتي شريف نيز در معرفي اين گرايش مي‌گويد: «گرايش طراحي جامدات به طراحي ماشين‌آلات و اجزاي آنها، ارتعاشات ماشين‌آلات، ديناميك آنها و كنترل سيستم‌ها مي‌پردازد.» گفتني است كه دو گرايش طراحي جامدات و حرارت و سيالات بسيار نزديك به هم هستند و تنها در 20 واحد درسي با يكديگر تفاوت دارند. بنابراين فارغ‌التحصيلان آنها نيز توانايي‌هاي مشترك زيادي دارند. گرايش ساخت و توليد يك قطعه بايد به چه روشي ساخته شود تا داراي توليدي سريع و ارزان و همچنين كيفيت مناسب و وقت و كارايي مطلوب باشد؟ پاسخ به اين سوال مهم بر عهده مهندسان گرايش ساخت و توليد است. چرا كه به گفته دكتر الستي يك مهندس ساخت و توليد به مسائل مربوط به ساخت بهينه و توليد با كيفيت بالا مي‌پردازد. در واقع اين گرايش بيشتر به مشكلات و معضلات ساخت و توليد مي‌پردازد و در نتيجه نسبت به دو گرايش حرارت و سيالات و طراحي جامدات علمي‌تر است و دو گرايش فوق جنبه عملي‌تر دارند.

دكتر قرشي نيز با تاكيد بر كابردي بودن اين گرايش مي‌گويد: «گرايش ساخت و توليد به زمينه‌هاي كاربردي مهندسي مكانيك مي‌پردازد و مهندس اين گرايش در زمينه شكل دادن فلزات ، طراحي قالب‌ها و ساخت قطعه‌هاي گوناگون فعاليت مي‌كند.» گرايش مهندسي دريا يكي از گرايش‌هاي مهندسي مكانيك كه تنها در دانشگاه صنعتي شريف ارائه مي‌گردد، مهندسي دريا (كشتي‌سازي) است چرا كه در دانشگاههاي ديگر از جمله دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشگاه خليج فارس و دانشگاه سيستان و بلوچستان، مهندسي دريا به عنوان يك رشته مستقل با سه گرايش مهندسي كشتي‌سازي ، مهندسي كشتي و دريانوردي ارائه مي‌شود. اما چرا دانشگاه صنعتي شريف، مهندسي دريا را به عنوان يكي از گرايش‌هاي مهندسي مكانيك ارائه مي‌دهد؟ دكتر الستي در پاسخ‌ به اين سوال مي‌گويد: «مهندس دريا گرايش كشتي‌سازي مسائلي از قبيل طراحي بدنه، استحكام بدنه، سيستم‌هاي پيشرانه (موتور گيربكس) ، پايداري كشتي در مقابل امواج كناري جانبي كشتي و طراحي مربوط به ناوبري (مسيريابي كشتي) را مطالعه مي‌كند كه همه اين مسائل در گرايش‌هاي ديگر مكانيك نيز مطرح مي‌شود و فقط مهندسي كشتي‌سازي اين مسائل را به صورت تخصصي در ارتباط با كشتي و سازه‌هاي دريايي مثل اسكله‌ها و سكوهاي نفتي متحرك مطالعه مي‌كند. به عبارت ديگر يك مهندس دريا ، مهندس مكانيكي است كه در كاربردهاي دريايي مشغول به كار مي‌باشد.» گفتني است كه در دانشگاه صنعتي شريف، رشته مهندسي هوا و فضا نيز در دانشكده مكانيك ارائه مي‌گردد و اساتيد اين دانشكده ، مهندسي هوا و فضا را يكي از گرايش‌هاي مكانيك به شمار مي‌آورند.
آينده شغلي ، بازاركار، درآمد:
در حال حاضر دانشجوي توانمند مهندسي مكانيك پس از فارغ‌التحصيلي مشكل كاريابي ندارد چرا كه به گفته دكتر دورعلي توسعه سخت‌افزاري و رشد مسايل مهندسي ، گرايش به سمت توليد داخل و ايجاد تكنولوژي توليد تجهيزات و وسايل در داخل كشور و روي آوردن به خدمات مهندسي در داخل كشور به علت محدوديت‌هاي ارزي و كاهش درآمدهاي نفتي، باعث رشد چشمگير بازاركار مهندسان مكانيك در ايران شده است. دكتر دورعلي در ادامه مي‌گويد: «يك مهندس مكانيك در حال حاضر در زمينه‌هاي مختلفي فعاليت مي‌كند كه از جمله آنها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: طراحي و ساخت تمامي ماشين‌آلات و قطعات آنها، اعم از ماشين‌آلات توليدي تمامي صنايع، لوازم خانگي و تجهيزات پزشكي. - طراحي و ساخت تجهيزات مكانيكي نيروگاههاي فسيلي، اتمي ، خورشيدي ، بادي و آبي. - طراحي و ساخت تجهيزات و سيستم‌هاي انتقال و تصفيه آب، سيستم‌هاي مكانيكي و كنترلي پالايشگاهها و كارخانجات شيميايي. - طراحي و ساخت تاسيسات حرارتي و برودتي ساختمانها و اماكن، بالابرها و آسانسورها و سيستم‌هاي حمل و نقل. - ساخت ماشين‌آلات تغليظ و بازيافت مواد مثل كارخانجات قند، كاغذسازي ، سيمان ، نساجي ، نمك و كنسانتره . - طراحي و ساخت وسايل و تجهيزات حمل و نقل زميني، دريايي و هوايي. - ساخت تجهيزات دفاعي مانند تانك، راكت، اژدر و پلهاي متحرك - ساخت روبات‌ها ، بازوهاي مكانيكي و سيستم‌هاي توليد. در ضمن يك مهندس مكانيك مي‌تواند به عنوان كارشناس و مشاور فني در بانك‌ها ، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و بيمه و شركت‌هاي بازرسي و نظارت امور بين‌المللي فعاليت بكند.»
دكتر الستي نيز در اين زمينه مي‌گويد: «در همه جاي دنيا يك فارغ‌التحصيل مهندسي مكانيك مثل يك موم خام است كه دانش كافي دارد و در هر زمينه‌اي كه كار كند مي‌تواند در آن زمينه متخصص بشود. براي مثال مي‌تواند در تحليل و طراحي خودرو، در طراحي و ساخت ماشين‌هاي ابزار و حتي در تدوين و توليد برنامه‌هاي كامپيوتري فعاليت بكند. يعني رشته مكانيك زمينه كار و زمينه انتخاب بسيار گسترده‌اي را در مقابل فارغ‌التحصيلان اين رشته قرار مي‌دهد.» دكتر قرشي نيز در مورد فرصت‌هاي شغلي، گرايش مهندسي دريا مي‌گويد: «بدون شك چون مهندسي دريا نسبت به گرايش‌هاي ديگر رشته مكانيك تخصصي‌تر است، فرصت‌هاي شغلي آن نيز محدودتر مي‌باشد اما با اين وجود فارغ‌التحصيلان اين گرايش مي‌توانند در كارخانه‌هاي كشتي‌سازي كشور مثل كارخانه كشتي‌سازي «صدرا» در بوشهر ، كارخانه «نكا» در شمال و «اروندان» در خليج فارس مشغول به كار گردند و يا در سازمان بنادر و كشتي‌راني وظيفه ساخت سكوهاي شناور را بر عهده بگيرند.»
توانايي‌هاي مورد نياز و قابل توصيه :
مكانيك بهشت رياضيات است. اين جمله زيبا از «لئونارد اولر» رياضي‌دان بزرگ سوئيسي، بيانگر ارتباط تنگاتنگ رياضيات با مكانيك است. در واقع مهندسي مكانيك بخصوص در گرايش حرارت و سيالات از مباحث و مسايل رياضي بسيار استفاده مي‌كند. از سوي ديگر همان‌طور كه پيش از اين گفتيم مكانيك بخشي از علم فيزيك است و حتي دانش‌آموزان دوره متوسطه نيز با علم مكانيك در كتاب فيزيك خود آشنا مي‌شوند و اين علم بخصوص در گرايش طراحي جامدات اهميت بسياري دارد. به همين دليل دانشجوي مهندسي مكانيك بايد در دو درس رياضي و فيزيك قوي بوده و همچنين از هوش، استعداد و قدرت تجسم خوبي برخوردار باشد. دكتر الستي در مورد توانايي‌هاي لازم براي دانشجوي اين رشته مي‌گويد: «فعاليت در رشته مهندسي مكانيك بسيار متنوع است و در نتيجه هم دانشجوي علاقه‌مند به كارهاي تئوريك مي‌تواند جذب اين رشته شده و در بخش‌هاي نظري و تئوري فعاليت كند و هم دانشجوي خلاق و علاقه‌مند به طراحي و ساخت وسايل و دستگاههاي مختلف مي‌تواند اين رشته را انتخاب نمايد. اما بدون شك يك مهندس مكانيك موفق كسي است كه به ياري دو بال علم و عمل پيشرفت كند. به همين خاطر من در دانشگاه ، دانشجويان را تشويق مي‌كنم كه پروژه‌هاي تحقيقاتيشان تلفيقي از كار تئوريك و عملي باشد.»
دانشجوي اين رشته بايد از نظر جسمي آمادگي كار در محيطهاي پرجمعيت و كارخانجات دور از شهر را داشته باشد. وضعيت ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر: امكان ادامه تحصيل در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي ميسر مي‌باشد. در دوره كارشناسي ارشد 32 واحد و در دوره دكترا 48 واحد درسي ارايه مي‌گردد. رشته‌هاي مشابه و نزديك به اين رشته : رشته مهندسي مكانيك به عنوان جامع‌ترين رشته مهندسي داراي دروس مشترك با اغلب رشته‌هاي مهندسي ديگر نظير مهندسي دريا ، مهندسي شيمي، مهندسي هوا فضا و ... مي‌باشد.
مصاحبه با دانشجوي مشغول به تحصيل : مهندسي مكانيك جامع‌ترين رشته مهندسي است كه در آن با اصول اساسي طراحي تمامي سيستمهاي محيط پيرامون آشنا مي‌شويم . دروس اين رشته غالبا كاربردي بوده و در ارتباطي تنگاتنگ با دروس رياضيات و فيزيك است. دانشجوي اين رشته بايد فردي خلاق و داراي قدرت تجسم كافي باشد تا بتواند در طراحي مكانيزمها موفق باشد.
وضعيت نياز كشور به اين رشته در حال حاضر :
دانش مكانيك دانش زندگي است . در هر مجتمع و كارگاه صنعتي نياز به فارغ‌التحصيلان اين رشته امري ضروري و مشهود است و با توجه به حركتهاي صنعتي اين چندساله اخير كشور مهندسين مكانيك بيش از پيش در گرداندن چرخ صنعت دخيل شده‌اند و راه همواره براي رشد و ترقي آنها گشاده است. نكات تكميلي : رشته مهندسي مكانيك داراي واحدهايي ملموس و كاربردي است ولي داشتن شناخت كافي نسبت به اين رشته قبل از انتخاب آن ضروري است. اغلب واحدهاي اين رشته داراي رياضيات ديفرانسيلي پيچيده و تجسم فيزيكي هستند كه منجر به سخت‌شدن اين واحدها مي‌شوند. ضمنا واحدهاي كارگاهي و فعاليت در واحدهاي توليدي نيز از ويژگي‌هاي اين رشته مي‌باشد كه داوطلبان آن را با محيطهاي صنعتي آشنا كرده و پيوند مي‌زند.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم آبان 1387ساعت 21:48  توسط حمید  |