سؤالات امتحاني درس انتقال قدرت

1.  صفحه كلاچ گشتاور فلايويل را به كدام عضوانتقال مي دهد ؟

الف)پوسته كلاچ                                  ب)شافت خروجي جعبه دنده

ج)ديسك كلاچ                             د ) شافت ورودي جعبه دنده

 

2.  جهت تنظيم لقي بين پينيون و كرانويل از كدام وسيله استفاده مي شود ؟

الف) ساعت اندازه گير                          ب)فيلر

ج)شابلون مخصوص                      د)ميكرومتر

 

3.  اگر يكي از دنده ها همراه با صدا تعويض شود كدام قطعه گيربكس معيوب است؟

الف) بلبرينگ شافت ورودي                    ب) دنده برنجي

ج ) لقي دنده با شافت                     د)دنده چنگكي

 

4.  اگر مهره پينيون ديفرانسيل شل شده باشد :

الف) با رها شدن پلال گاز ايجاد صدا مي كند.

ب) با فشردن پدال ترمز صدا قطع نمي شود.

ج) در سر پيچ ها ايجاد صدا مي كند.

د) در سرعت يكنواخت ايجاد صدا مي كند.

5.  لقي دسته دنده و صدا كردن آن ، خرابي كدام قسمت را نشان مي دهد ؟

الف) خراب بودن بلبرينگ ها                   ب ) گيرپاژ اهرمهاي رابط گيربكس

ج ) فرسايش كلاهك كروي               د ) شل بودن پوسته گيربكس

 

6.  وظيفه جعبه دنده در خودرو چيست ؟

الف) قطع و وصل نيرو بين موتور و كلاچ          

ب) تغيير دور و گشتاور بين موتور و ديفرانسيل

ج) ثابت نگه داشتن گشتاور چرخها

د ) تغيير دور و گشتار موتور           

  

7.  تاب برداشتن ميل گاردان باعث :

الف) لرزش اتاق در سرعت كم مي شود.     

ب)لرزش اتاق درسرعتهاي زيادمي شود.

ج ) لرزش و صدا موقع كلاچ گرفتن مي شود.

د)نا بالانسي در گيربكس مي شود.

 

 

 

8.  كدام عامل باعث تعديل دور چرخ ها در سر پيچ جاده ها مي گردد؟

الف) محفظه هوزينگ ديفرانسيل                ب) محور پينيون ديفرانسيل

ج) محور كرانويل ديفرانسيل                    د ) دنده هاي هرز گرد ديفرانسيل

 

9.  اتومبيلي در حين حركت ، دنده آن خلاص مي شود ( بيرون مي زند ) علت چيست؟

الف)خرابي دنده هاي برنجي                   

ب)خرابي ساچمه هاي شافت ورودي

ج ) خرابي ساچمه و فنر ميل ماهك مربوطه  

د) پيچيدگي پوسته گيربكسي

 

10.      اتومبيلي را با موتور روشن در دنده گذاشته گاز مي دهيم ولي حركت نمي كند ، علت چيست؟

الف) پولوس بريده                               ب ) گاردان بريده

ج ) پولوس يا گاردان و يا محورهاي هرزگردهاي ديفرانسيل بريده

د) دنده هاي هرز گرد شكسته است.

 

 

11.                    وظيفه چهارشاخه گاردان چيست ؟

الف)ايجادتغييرات طولي ميل گاردان     ب) ايجاد حركت دوراني ميل گاردان

ج ) امكان تغيير زاويه ميل گاردان             د ) جلوگيري از بريدن ميل گاردان

 

12.                    اگر در دستگاه كلاچ فاصله بين آسيابك و بلبرينگ زياد باشد :

الف) دنده يك و عقب به سختي جا مي رود    

ب) دنده سه و چهار به سختي جا مي رود.

ج ) پدال كلاچ بالا عمل مي كند.         د) صفحه كلاچ مي سوزد.

 

13.                     دستگاه كلاچ هيدروليكي در كدام حالت اتومبيل عمل مي كند ؟

الف) تعويض دنده در سرعت هاي بالا         ب) حالت نيم كلاچ

ج ) شروع حركت و توقف               د ) اقدام به شتابگيري

 

14.                    گيربكس سنگرونيزه چه نوع گيربكسي است ؟

الف) گيربكسي است كه دنده كشويي دارد     

ب) گيربكسي كه همه دنده هاي آن مستقيم است.

ج ) گيربكسي است كه به ديفرانسيل تركيب شده باشد

د ) گيربكسي است كه براي همدور كردن دنده ها از دنده برنجي استفاده شود.

15.                    روغن مصرفي جعبه دنده :

الف) ASE 90                           ب) ASE 70          

ج ) ASE 50                      د) ASE 30

 

16.                    قبل از نصب صفحه كلاچ چه نكاني بايد رعايت شود ؟

الف) توپي صفحه كلاچ روي محور ورودي آزمايش شود

ب) بوش ته ميل لنگ را گريس كاري كرد.

ج )از شافت هم مركز كننده استفاده كرد.                    د ) همه موارد

 

17.                    خرابي قفل گاردان چگونه مشخص مي شود ؟

الف)از لرزش جانبي اتاق حين حركت        

ب) از جك زدن زير محور عقب و حركت دادن قفل ها

ج ) از خلاص شدن دنده در حين حركت

د ) همه موارد

 

 

 

18.                     تقه زدن ديفرانسيل ناشي از :

الف ) گشاد شدن هزارخار و شل شدن پيچ پينوين   

ب) لقي بيش از حد كرانويل و هوزينگ

ج ) لقي بيش از حد كرانويل و پينيون

د ) همه موارد

 

19.                    كدام فرض صحيح نيست ؟

الف)درگيركس پيكان براي همدور كردن دنده فقط از 4 دنده برنجي استفاده        مي شود ؟

ب)درگيربكس پيكان سرشافت خروجي درون شافت ورودي روي ياتاقان          استوانه اي ميچرخد.

ج ) هر يك از ماهلما به وسيله دو فنر و دوساچمه كه درون ماهك براي تعويض دنده تعبيه شده به كار رفته است.

د ) در گيربكس پيكان تمام دنده ها از نوع مورب است به جز دنده عقب

 

 

 

 

20.                     در خودروي پيكان كدام نوع كلاچ استفاده مي شود ؟

الف) كلاچ فنر خورشيدي تك صفحه اي

ب)كلاچ فنر لوله اي دو صفحه اي

ج ) كلاچ فنر خورشيدي دو صفحه اي        

د ) كلاچ چند صفحه اي

 

21.                     دليل استفاده از كلاچ در خودرو چيست ؟

الف)انتقال حركت گشتاور        

ب ) ايجاد ارتباط محكم بين موتور و جعبه دنده

ج ) امكان قطع و وصل نيرو از موتور به جعبه دنده   

د)انتقال سريع گشتاور به جعبه دنده

 

22.                    دليل استفاده از شافت كمكي در زمان نصب سيستم كلاچ چيست؟

الف) بالانس كردن سيستم كلاچ         

ب) جلوگيري از آسيب ديدن محور كلاچ

ج ) هم مركز كردن صفحه كلاچ با ديسك و چرخ لنگ

د ) ثابت نگه داشتن گشتاور چرخ ها

 

23.                    وظيفه ديفرانسيل چيست ؟

الف) حركت دوراني ميل گاردان را به چرخ ها منتق1ل مي كند.

ب ) دور را كاهش و گشتاور را افزايش مي دهد.

ج ) اين امكان را به چرخ ها مي دهد كه در پيچ هاي جاده دور متفاوت داشته باشند.

د ) هر سه مورد

 

24.                     شافت ورودي جعبه دنده در كدام محل ياتاقان بندي شده است؟

الف ) فقط در بدنه جعبه                 

ب ) در بدنه جعبه دنده و انتهاي ميل لنگ

ج)روي شافت خروجي وبدنه جعبه دنده

د ) روي بدنه جعبه دنده و بلبرينگ كلاچ

 

25.      جهت خارج كردن شافت هاي ورودي و اصلي در جعبه دنده پيكان كدام قطعه بايد از جاي خود خارج شود؟

الف ) شافت دنده عقب                           ب) دنده كيلومتر

ج ) ماهك دنده عقب                      د ) محور شافت هميشه گرد

 

26.                     وظيفه سيستم سنكرونيزاسيون در جعبه دنده چيست ؟

الف ) يكنواخت كردن دور چرخ دنده با محور اصلي

ب ) يكنواخت كردن دور شافت ورودي با موتور

ج ) قطع و وصل نيرو بين موتور و ديفرانسيل

د ) يكنواخت كردن دور شافت زير با شافت ورودي

 

27.                     در تنظيمات ديفرانسيل كدام مورد بايد رعايت شود ؟

الف)تنظيم پيش بارپينيون با نيروسنج   

ب)تنظيم مقدارلقي كرانويل و پينيون با ساعت اندازه گير

ج ) تنظيم چگونگي درگيري و پينيون با رنگ       د ) همه موارد

 

28.                    نشانه فرسودگي و لغزش صفحه گلاچ چيست ؟

الف) عدم كشش موتور در سربالايي           ب) لرزش موتور در دور آرام

ج ) شتاب كند اتومبيل                           د ) الف و ج

 

 

 

 

29.                    علامت اختصاري 4 WD روي بدنه خودرو نشانه :

الف ) محور عقب داراي چهار چرخ مي باشد

ب ) چرخهاي جلو محرك است

ج)گيربكس داراي كمك وچهارچرخ محرك ميباشد    

د ) گيربكس چهاردنده است

 

30.                    هنگام شتاب خودرو از زير اطاق صداي ضربه شنيده مي شود علت :

الف ) خرابي چهارشاخه گاردان         ب ) عدم بالانس ميل گاردان

ج ) لقي پينيون                            د ) شكستن دسته گيربكس

 

31.                    وظيفه دنده  برنجي در گيربكس :

الف) جبران خلاصي بين دنده ها               ب) نگهداري خار موشكي

ج)هم سرعت كردن دنده ها قبل از درگيري كامل    د ) هيچكدام

 

32.                    در موقع جمع كران گيربكس دودنده را همزمان درگير مي كنيم تا :

الف)شافت هميشه گردراسوارميكنيم.     ب)لقي بلبرينگ جلووعقب را بررسي نمائيم

ج)مهره روي محور اصلي را سفت نمائيم      د)ماهك دنده عقب را سوار نمائيم.

 

33.                    كم شدن فشار فنر ديسك كلاچ باعث :

الف ) سفتي پدال كلاچ                           ب ) سوختن لنت

ج ) سيليپ كردن صفحه كلاچ            د ) خرابي بلبرينگ كلاچ

 

34.                    پس ازبازكردن مهره جلومحوراصلي اين قطعات آزادمي شوند( در گيربكس پيكان)

الف ) دنده 3- توپس 3و4- برنجي 3    ب) توپي و كشوئي1و2-دنده 2

ج ) ماهكهاي تعويض دنده                د ) شافت هميشه گرد

 

35.                    وظيفه كشوئي گاردان چيست ؟

الف) امكان تغيير زاويه ميل گاردان را فراهم مي سازد.

ب)امكان تغيير فاصله بين جعبه دنده و ديفرانسيل را ايجاد مي كند.

ج ) نيروهاي طولي و عرضي را خنثي مي كند.

د ) لرزش اتاق را گرفته و باعث راحتي سرنشينان مي شود.

 

36.                    علت خالي كردن پمپ زيرپا به طور ناگهاني چيست ؟

الف ) خرابي تشتكي عقب پيستون       ب)خرابي تشتكي جلوي پيستون

ج ) مسدود شدن مجراي فشار جو       د) چسبيدن سوپاپ كنترل فشار

37.                     علت لرزش اتومبيل هنگام رها كردن كلاچ چيست ؟

الف) خراي توپي صفحه كلاچ و از فنريت افتادن آن ب)خرابي بلبرينگ كلاچ

ج ) خرابي دو شاخه كلاچ                د ) چوب شدن صفحه كلاچ

 

38.                     در ديفرانسيل مجموعا چند چرخ دنده وجود دارد ؟

الف ) 6 عدد   ب)5 عدد          ج ) 4 عدد        د)7عدد

 

39.                    اگر ديفرانسيل در موقع دور زدن زوزه بكشد عيب از چيست ؟

الف)لقي زياد پينيون و كرانويل                 ب)از هوزينگ ديفرانسيل

ج ) خرابي دنده هاي پينيون                            د ) عيب از تاير اتومبيل است.

 

40.                    وظيفه فنر مخروطي داخل سيلندر گيرنده كلاچ چيست ؟

الف)تماس دو شاخه با بلبرينگ         

ب)تماس دائم پيستون و ميله فشاري

ج )برگشت پدال به حالت اوليه          

د)آب بندي سوپاپ كنترل روغن برگشتي

 

 

41.                    در شروع حركت صداي تقه مي آيد عيب از :

الف)چهار شاخه گاردان                  ب ) لقي ميل لنگ هوزينگ

ج ) لقي دنده كرانويل باپنيون             د ) كليه موارد

 

42.                    كليه دنده ها با سروصدا جا مي رود علت :

الف ) نازك شدن صفحه كلاچ            ب) خرابي بلبرينگ كلاچ

ج ) كلفت بودن صفحه كلاچ              د ) هيچكدام

 

43.                    با خرابي نيش دنده در گيربكس :

الف) دنده با سروصدا جا مي رود       ب) دنده بيرون مي زند

ج ) در شروع حركت تقه مي زند       د) موقع حركت صداي زوزه مي دهد.

 

44.                     با ضخيم بودن صفحه كلاچ :

الف) كلاچ بالا رها مي كند

ب) درسربالايي كشش كم مي شود.

ج ) دنده جا مي رود خودرو حركت نمي كند  

د ) كلاچ پائيني رها مي كند.

 

45.                    دنده 4 و 5 در پرايد اوردرايو مي باشد يعني :

الف) دور خروجي گيربكس از دور موتور كمتراست

ب) گشتاور خروجي ديفرانسيل از گيربكس بيشتر است.

ج ) دور خروجي گيربكس از دور موتور بيشتر است

د ) دور خروجي گيربكس از دور ديفرانسيل بيشتر است.

 

46.                    درحركت مستقيم خودروپيكان فقط در دنده چهار صداي زوزه شنيده مي شود

الف) خرابي دنده هاي 1 و 2 و 3 در گيربكس

ب) خرابي دنده هاي زير و شافت زير گيربكس

ج ) خوردگي هزارخاري ( كشوئي) گاردان

د) خوردگي دنده هاي كرانويل و پنيون

 

 

 

 

 

 

47.                    مسير انتقال نيرو در ديفرانسيل به ترتيب به كدام صورت مي باشد:

الف)كرانويل- پينيون- هوزينگ- ميل هوزينگ - هرزگردها-  دنده سرپلوس-   پلوس

ب )پينيون -  كرانويل -  ميل هوزينگ - هوزينگ -  پلوسها

ج)پينوين- كرانويل- هوزينگ- ميل هوزينگ -  هرزگردها-  دنده سرپلوس -  پلوس

     د) همه موارد

 

48.                    دنده كيلومتر شمار روي كدام محور نصب مي شود ؟

الف) خروجي         ب) زير            ج ) ورودي        د ) دنده عقب

 

49.                    خرابي زودرس قفل هاي گاردان ناشي از ........ است.

الف)خرابي فنربندي         ب) عدم بالانس و زاويه نامناسب قفل و گاردان

ج ) هم سطح نبودن گيربكس و ديفرانسيل             د ) خرابي بست نگهدارنده

 

50.                    وظيفه پينيون و كرانويل در سيستم انتقال قدرت كدام است ؟

الف)كاهش دور ، افزايش گشتاور              ب) تعديل دور سرپيچ

ج ) تغيير جهت نيرو                     د ) الف و ج

51.      صداي ناشي از گيربكس در حالت خلاص از معيوب بودن ........... ناشي مي شود.

الف)بلبرينگ كلاچ         

ب) خرابي دنده كيلومتر

ج)غلتكهاي سوزني شافت زير   

د) بلبرينگ ورودي و غلتكهاي سوزني داخل محور ورودي

 

52.                    باتوجه به شكل زير،درنصب رولبرينگ چهارشاخه گاردان كدام موردصحيح نيست.

الف) سطوح تماس چهارشاخه و رولبرينگ را به گريس آغشته نمائيم

ب) به كمك چكش حركت رولبرينگها را روان كنيم.

ج) رولبرينگها را به گونه اي جا بزنيد كه شيار محل نشت قفلي به يك اندازه باشد

د ) به علامتهاي نصب  مفاصل توجه نمائيد.

 

53.                     كم شدن روغن مخزن كلاچ به علت خرابي :

الف) تشتكي اوليه سليندر اصلي          ب) تشتكي ثانويه سيلندر اصلي

ج ) سوپاپ كنترل فشار                  د ) خرابي واشر پشت تشتكي اوليه

54.                    درسيستم راه اندازسيمي كلاچ محل تنظيم عملكردكلاچ راقطعه شماره .... مي دهد.

الف) 1         ب) 2       ج ) 3                    د )4

 

55.      كلاچ را خلاص نمائيد . خودرو را در دنده 3 قرار دهيد ، دور موتور را به 2000 برسانيد ، كلاچ را آهسته درگير نمائيد اگر :

الف) موتور سريع خاموش شد كلاچ معيوب است   

ب)موتورروشن ماند كلاچ سالم است.

ج ) موتور سريع خاموش شد كلاچ سالم است

د ) خودرو با لرزش حركت كند كلاچ سالم است

 

56.                     يكي از وظايف ديفرانسيل .............. و مقدار آن بستگي به ..............

الف)افزايش گشتاور،قطرپينيون وچرخ 

ب) افزايش گشتاور،نسبت دنده پينيون و كرانويل

ج ) كاهش گشتاور ، قطر پينيون و كرانويل

د ) افزايش دور ، نسبت دنده پينيون و كرانويل

 

 

57.                    هنگامي كه خودرو متوقف مي باشد و كلاچ نيز رها است :

الف) فقط دنده شافت كلاج ( ورودي ) مي چرخد.

ب ) فقط دنده هاي شافت زير مي چرخد

ج ) هيچ كدام از دنده ها نمي چرخد.

د ) همه دنده ها به جز دنده واسطه عقب مي چرخند.

 

58.                    نيروي فلايويل مستقيما به كدام قطعه مي رسد ؟

الف) ديسك كلاچ                          ب) شافت هميشه گرد

ج ) شافت كلاچ جعبه دنده                د) صفحه كلاچ

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم آبان ۱۳۸۷ساعت 21:58  توسط حمید  |